Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring C&EdM

Privacyverklaring Projectvereniging de Merode
Aangepast op 11/10/2022

1. Bescherming van persoonsgegevens
2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
5. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
6. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
8. Wat zijn uw rechten?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bescherming van persoonsgegevens

Projectvereniging de Merode hecht groot belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer en verwerkt jouw persoonsgegevens met de grootste zorg. In deze privacyverklaring vind je terug hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omspringen.

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Projectvereniging de Merode, Pater Beckxstraat 3, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, met als ondernemingsnummer BE 0638.866.051, hierna ‘wij’ genoemd. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden.

Onze hoofdtaken kunnen als volgt worden omschreven:
De projectvereniging heeft als doel een geïntegreerd plattelandsbeleid uit te bouwen. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door:
- Plattelandsinitiatieven en gemeenschapsvormende initiatieven stimuleren die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiervoor projecten op schaal van de regio ontwikkelen;
- Via een gedragen plattelandsbeleid werken aan de uitstraling van de streek;
- Stimuleren van het bewaren en ontsluiten van cultureel, onroerend en landschappelijk erfgoed in de regio;
- Ruimte creëren als denkplaats voor de ontwikkeling van een breed regionaal plattelandsbeleid;
- Het verhogen van de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten.
Heb je vragen over het gevoerde privacybeleid of over de verwerkingen van persoonsgegevens die wij uitvoeren, dan kan je ons bereiken via liv.tubeeckx@de-merode.be.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
In het kader van onze hierboven beschreven hoofdtaken, verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het versturen van informatie over onze evenementen en infosessies, nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits uw toestemming), of die van onze partners;
- Om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten of die van derden;
- Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers;
- Het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met vrijwilligers;
- Het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers;
- Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers, alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe;
- Het bekomen van subsidiëring door de overheid;
- Statistische doeleinden;
- Het verlenen van advies op aanvraag van privépersonen, organisaties en gemeenten;
- Het ondersteunen van projecten;
- De uitleendienst.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
- Identificatiegegevens zoals je naam en voornaam;
- Contactgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer;
- Bepaalde financiële gegevens m.b.t. kostenvergoedingen zoals bankrekeningnummer, bedrag, bewijsstukken;
- Gegevens m.b.t. het verrichte vrijwilligerswerk zoals omschrijving, start- en einddatum, aantal dagen;
- Handtekening (als onderdeel verklaring op eer);
- Kopie verblijfstitel of -document / bewijs van recht op materiële opvang;
- Gegevens m.b.t. de uitleendienst zoals de uitleenperiode en het geleende materiaal.

5. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
De gegevens die wij van u ontvangen kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
Opgelet: Voor onze dienstverlening gebruiken we ook andere platformen, zoals Facebook, Instagram, en Google Analytics, Google Forms en Smartsheet. De erfgoedcel heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen. Lees de privacyverklaring van die platformen.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten besturen en betrokken overheden.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Wij erkennen het belang van de bescherming van persoonsgegevens en bewaren zodoende je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te kunnen realiseren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

8. Wat zijn uw rechten?
Te allen tijde heb je de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven in de AVG. Wij verbinden ons ertoe om uw verzoek binnen één (1) maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat we eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is. Onderstaande rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar liv.tubeeckx@de-merode.be.
Je kan de volgende rechten uitoefenen.
- Recht van toegang tot uw persoonsgegevens
Je hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die wij over u verzamelen.
- Recht op verbetering
Je hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
- Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”)
Je kan vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. Wij nemen deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.
- Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van ons rechtmatig belang of op grond van algemeen belang. Wij stoppen met verwerken tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische acties.
- Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Wij gaan door met het opslaan van je gegevens, maar wij zullen het gebruik ervan beperken. Je kan bv. deze aanvraag indienen als je denkt dat je persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door ons niet gerechtvaardigd is. Wij hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.
- Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jezelf betreffen, verwerkt door ons, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.
- Het recht om een klacht in te dienen
Als je op enig moment meent dat wij een inbreuk maken op uw privacy, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be
Link naar klachtenprocedure VTC

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Link naar klachtenprocedure GBA

<